cek

Tekuћи рачуни

Право на отварање текућег рачуна код Банке имају:

 • Клијенти који остварују редован прилив преносом зараде, пензије или других врста примања, преносом средстава са других рачуна код Банке, дознакама и другим уплатама.
 • Клијенти који прилив обезбеђују личним или другим уплатама које немају карактер редовних приманња уз депоновање бланко менице потписане од стране два кредитно способна жиранта који имају заснован стални радни однос и који су дали писмену изјаву да прихватају обавезе по основу коришћења текућег рачуна клијента.
 • Клијенти који код Банке имају отворен пословни рачун, уз депоновање Овлашћења за задужење пословног рачуна.
 • Клијенти, носиоци пољопривредног газдинства, могу отворити посебан текући рачун намењен: пријему премија, регреса, субвенција и осталих врста уплата и плаћању до износа расположивих средстава.
 • Текући рачун може отворити и физичко лице које прима принадлежности по основу: једнократне потребе - хуманитарна помоћ, повременог обављања одређених послова, а за које у смислу Закона о платном промету нису у обавези да се региструју као привредни субјект, односно као физичко лице које обавља делатност производње и/или промета робе и/или вршења услуга на тржишту ради стицања добити.

Текући рачуни - наменски

 • Клијенти могу отворити наменски рачун за куповину и продају хартијa од вредности.

Документaција неопходна за отварање текућег рачуна:

 • Захтев за отварање текућег рачуна грађана
 • Лична карта или неки други индетификациони документ
 • Потврда о сталном запослењу

За клијенте који немају редовна примања:

 • Захтев за отварање текућег рачуна грађана
 • Лична карта или неки други идентификациони документ
 • Потврда о запослењу на одређено време
 • Меница потписана од стране два жиранта (меница се не подноси уколико клијент не жели позајмицу по ТРГ).

Отварањем текућег рачуна клијенти стичу право на пакет услуга:

 • Камату по виђењу на расположива средства на рачуну
 • Трансфер новца (уплата на друге рачуне)
 • Трајни налог са текућег рачуна за плаћање ма којих обавеза према банци или трећим лицима (комуналије и друге услуге)
 • Коришћење дозвољеног прекорачења по текућем рачуну.

Прекорачење по текућем рачуну

 • Власницима текућег рачуна код банке са редовним месечним приливима преко текућег рачуна банка одобрава позајмице по текућима рачунима (дозвољено прекорачење минус по текућем рачуну) у даљем тексту: Позајмица.
 • Клијент банке може поднети захтев за одобрење позајмице након првог прилива зараде и других примања на рачун -
 • Позајмица се одобрава на основу Одлуке Кредитног одбора до висине (у износу) који се утврђује на бази оцене кредитне способности Клијента.
 • Позајмица се одобрава на рок од 12 месеци, у ком периоду клијент може исту користити и враћати
 • Каматна стопа је промењљива и банка ће у случају промене (пре њене примене) , информисати клијенте (истицањем на видним местима у просторијама банке).
 • Камата по позајмици се обрачунава и доспева за плаћање последњег дана у месецу за тај (текући) месец при чему се на дневном нивоу утврђује да ли клијен користи средства у дозвољеном износу (до одобреног износа Позајмице) , или је прекорачио дозвољени износ позајмице и на основу тога се примењује одговарајућа каматна стопа.
 • Обезбеђењевраћања по позајмици је меница власника текућег рачуна – корисника позајмице, административна забрана и др. Средства обезбеђења (жиранти и др.) на захтев банке.
facebookпронађите нас на
друштвеној мрeжи