novcanik

ПЛАТНИ ПРОМЕТ У ЗЕМЉИ

Приликом отварања текућег рачуна банка вам пружа следеће банкарске услуге:

 • Располагање средствима на било ком шалтеру у пословној мрежи банке широм Србије.
 • Увид у стање и промет рачуна уз гарантовану дискрецију и поштовање тајности података.
 • Пријем готовинских уплата, плаћање роба и услуга као и подизање готовине.
 • Уплата оснивачког улога.
 • Ажурно достављање извештаја о променама на рачуну.
 • Овера и наплата уговорних овлашћења меница и других инструмената обезбеђења.
 • Ефикаснно издавање потврда о пријему и извршењу налога за плаћање, о стању и промету на рачуну и друге потврде.
 • Ефикасан и брз пријем и извршење налога за плаћање у динарима.
 • Пријем налога за плаћање са датумом доспећа у будућности.
 • Коришћење дневног прилива на рачуну.

Потребна документација за отварање динарског текућег рачуна правног лица/ предузетника:

 1. Захтев за отварање рачуна
 2. Уговор о отварању и вођењу рачуна
 3. Картон депонованих потписа
 4. Решење о упису у надлежни регистар (не старији од 3 месеца)
 5. Извод из пореске евиденције о пореском броју
 6. Оснивачки акт и акт о именовању лица овлашћених за заступање (за предузећа)
 7. Овера потписа лица овлашћеног за заступање на ОП обрасцу
 8. Овера потписа лица овлашћеног за заступање на ОП обрасцу
 9. Фотокопија личне карте лица овлашћеног за заступање (власника радње) и лица овлашћених за располагање средствима
 10. Овлашћење

Позајмице по текућим рачунима правних лица и предузетника

Право на позајмицу по текућим рачунима правних лица и предузетника имају привредни субјекти који послују преко текућих рачуна отворених у банци.

Услови за одобравање позајмице:

 • да привредни субјект послује преко рачуна у банци најмање 1 месец
 • да рачун привредног субјекта није блокиран дуже од 5 радних дана, непрекидно, у протеклих 12 месеци
 • давање сагласности за прибављање извештаја од Кредитног бироа.

Услов за ново одобравање:

 • уредност коришћења претходне позајмице и позитивно стање на рачуну у тренутку подношења захтева за нову позајмицу.

Средство обезбеђења наплате потраживања:

 • бланко соло меница са меничним овлашћењем,
 • овлашћење за задужење рачуна корисника позајмице

У зависности од висине пласмана и кредитне способности корисника позајмице додатно средство обезбеђења је уговор о јемству са физичким или правним лицем, које поседује имовину адекватне вредности и тада се осим горе наведених средстава обезбеђења доставља и:

 • бланко соло меница јемца са меничним овлашћењем,
 • овлашћење за задужење рачуна јемца уколико је јемац правно лице.
facebookпронађите нас на
друштвеној мрeжи