depoziti

Депозити

Правна лица и предузетници могу депоновати своја слободна средства по виђењу или исте орочити са наменом или без намене.

Средства се депонују на рачун код банке у складу са уговореним роком и стављају се депонетну на располагању након истека уговореног рока орочавања. Висина каматне стопе зависи од рока орочавања и висине депозита и успостављене послове сарадње са клијентом, а у складу са усвојеном одлуком о политици каматних стопа банке.

facebookпронађите нас на
друштвеној мрeжи