info

Основни подаци

Пословно име и седиште Југобанка Југбанка А.Д. Косовска Митровица
Адреса Краља Петра I бр. 165
Телефони седишта 028/425-455
Телефакс 028/425-452
Интернет адреса www.jugobankajugbanka.rs
Е-mail адресе kontakt@jugobankajugbanka.rs
SWIFT адреса JJKMRS21
Матични број 09023321
PIB банке 100018950
Број жиро рачуна 908-36501-85
Председник извршног одбора Биљана Бишевац
Телефон председника извршног одбора 028/425-454
facebookпронађите нас на
друштвеној мрeжи