Agencija za osiguranje depozita

Решењем Привредног суда у Нишу 5.Ст.бр.16/2018 од 4.4.2018. године над Југобанком Југбанком а.д. Косовска Митровица отворен је поступак стечаја. Наведеним Решењем, Агенција за осигурање депозита именована је за стечајног управника банке.

Повериоци Југобанке Југбанке а.д. Косовска Митровица у стечају своја обезбеђена и необезбеђена потраживања могу пријавити Привредном суду у Нишу у року од 60 дана од дана објављивања огласа о отварању стечајног поступка над банком у „Службеном гласнику РС“.

Позивају се дужници Југобанке Југбанке а.д. Косовска Митровица у стечају да измире своје доспеле обавезе на рачун Југобанке Југбанке а.д. Косовска Митровица у стечају код Народне банке Србије бр. 780-270-78.

За све информације можете се обратити Агенцији за осигурање депозита:

Кнез Михаилова 2/I, 11000 Београд, Србија
т: +381 11 20 75 103
ф: +381 11 20 75 130
stecaj.kab@aod.rs
www.aod.rs